Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Firma » Zakładanie firmy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Refundacja składek ZUS niepełnosprawnych przedsiębiorców w 2014 r.

Jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych jest refundacja obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. W 2013 r., tak jak w poprzednich latach, wysokość refundacji uzależniona jest od kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.


Komu przysługuje refundacja?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje:

1) osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dalej ustawy systemowej,

2) niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników:

  • wypadkowe,
    
  • chorobowe,
    
  • macierzyńskie oraz
    
  • emerytalno-rentowe.

Tak stanowi art. 25a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Fundusz refunduje składki na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem terminowego ich opłacenia w całości.


Poziom pomocy

Wysokość refundacji uzależniona jest od posiadanego przez przedsiębiorcę stopnia niepełnosprawności. Obecnie refundacja przysługuje w wysokości:

1) 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

2) 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

3) 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Przepis art. 18 ust. 8 ustawy systemowej stanowi, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy.


Wnioskowanie o refundację

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, przekazuje wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanego wniosku. Wnioskodawca może przekazać wniosek również w formie dokumentu pisemnego.

Wniosek o wypłatę refundacji składek w formie wydruku z oprogramowania informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą może nieodpłatnie sporządzić w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym Zakładu.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji Fundusz przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwotę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz informuje wnioskodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku.

Refundacja składek osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą ma charakter pomocy de minimis.

Wzory wniosków o refundację zawarte są w załączniku 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji (…). Są to:

1) wniosek Wn-U-G - wysyłany przez osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą,

2) wniosek Wn-U-A - wysyłany przez niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.

Warunki umożliwiające przedsiębiorcy opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tzw. mały ZUS)

Z tej możliwości skorzystać mogą osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Z preferencji nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadzili inną pozarolniczą działalność,
   
 • wykonują na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności, wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie przed dniem jej rozpoczęcia wykonywali w ramach stosunku pracy bądź spółdzielczego stosunku pracy w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08. 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.01.2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 8, poz. 42 ze zm.)

Zakładanie firmy - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60