Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Firma » Zakładanie firmy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Efekt zachęty dla uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń

Obecnie jednym z podstawowych warunków otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest spełnienie tzw. efektu zachęty. Do polskiego porządku prawnego obowiązek ten został wprowadzony w art. 26b ust. 4 i 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Od tego momentu warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest spełnienie przez pracodawcę efektu zachęty.

Obowiązek ten dotyczy jednak wyłącznie pracodawców, dla których dofinansowanie stanowi pomoc publiczną. Są to więc pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą. Natomiast obowiązek ten nie dotyczy pozostałych pracodawców - tj. podmiotów, które nie wykonują działalności gospodarczej.

Efektu zachęty nie trzeba ustalać w odniesieniu do pracowników zatrudnionych jako osoby niepełnosprawne przed dniem 1 stycznia 2009 r. W przypadku tych osób pracodawcy przysługuje dofinansowanie na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2009 r., o ile przed tym dniem otrzymywał on ze środków PFRON dofinansowanie do ich wynagrodzeń lub refundację składek na ubezpieczenia społeczne.


Ustalanie efektu zachęty

Istnieją dwa sposoby na wykazanie efektu zachęty - ilościowy oraz jakościowy. Pierwszy z nich polega na tym, że zatrudnienie nowego pracownika niepełnosprawnego w danym miesiącu powoduje u tego pracodawcy wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Wzrost zatrudnienia należy ustalić w stosunku do odpowiednio przeciętnego zatrudnienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprzedzających 12 miesięcy. Z kolei spełnienie efektu zachęty metodą jakościową następuje w momencie, gdy nowo zatrudniony pracownik niepełnosprawny zostanie przyjęty do pracy na miejsce innego pracownika, jeśli umowa z tym pracownikiem uległa rozwiązaniu:

1) wskutek zwolnienia dyscyplinarnego w związku z naruszeniem przez niego podstawowych obowiązków,

2) za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,

3) na mocy porozumienia stron,

4) wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,

5) z upływem czasu, na który została zawarta,

6) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Jeśli nie został spełniony jeden z warunków wskazanych w pkt 1-6, wówczas efekt zachęty zostanie wykazany w momencie, gdy miejsce pracy nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego powstało w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.


Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności

Pomimo tego, że omawiane przepisy obowiązują już ponad 4 lata, pracodawcy nadal mają wątpliwości w zakresie ich prawidłowego stosowania. Jedną z takich sytuacji jest przypadek, w którym pracownik uzyskał orzeczenie potwierdzające jego niepełnosprawność w trakcie zatrudnienia. W tej kwestii stanowisko zajęło Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w piśmie z dnia 2 lipca 2010 r. (sygn. BON-I-52311-240-2-LK/2010), w którym stwierdziło, że "pracodawca, który przed 1 stycznia 2009 r. zatrudniał osobę będącą osobą sprawną i nadal zatrudniał ją, gdy po tej dacie stała się osobą niepełnosprawną - nie spełnia warunków, by uznać wspomnianego pracownika za zatrudnionego w warunkach efektu zachęty. Analogiczna ocena dotyczy sytuacji, gdy pracownik został jako sprawny zatrudniony po 1 stycznia 2009 r. i następnie stał się osobą niepełnosprawną". Stanowisko to wynika z faktu, że efekt zachęty ustalany jest raz - w momencie zatrudnienia osoby. Dlatego jeśli w momencie zatrudnienia pracownik był osobą sprawną, to uzyskanie w trakcie zatrudnienia statusu osoby niepełnosprawnej nie będzie uprawniać pracodawcy do tego, aby otrzymać dofinansowanie do jego wynagrodzenia. Osoba ta musiałaby stać się nowo zatrudnionym pracownikiem, z którego zatrudnieniem pracodawca spełniłby efekt zachęty. Dopiero wówczas możliwe byłoby otrzymanie dofinansowania.


Ponowne orzeczenie a wykazanie efektu

Na efekt zachęty wpływa również sytuacja, w której pracownik przestaje być osobą niepełnosprawną wskutek utraty ważności orzeczenia i braku kolejnego. Upływ ważności orzeczenia skutkuje tym, że osobę należy traktować jak pracownika sprawnego aż do momentu otrzymania kolejnego orzeczenia. Oznacza to, że wraz z utratą statusu osoby niepełnosprawnej pracodawca przestał spełniać efekt zachęty. W takiej sytuacji ogromne znaczenie mieć będzie treść kolejnego orzeczenia w zakresie stwierdzania kontynuowania niepełnosprawności. Takie stanowisko potwierdziło Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w opinii z dnia 15 września 2011 r. (sygn. BON-I-52311-369-2-LK/2011).

Tytułem przykładu, jeśli kolejne orzeczenie wydano w dniu 31 października 2012 r. oraz zawiera zapis, że niepełnosprawność istnieje od 2009 r. bądź ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 3 stycznia 2011 r., wówczas należy stwierdzić, że pracownik przez cały czas posiadał status osoby niepełnosprawnej, a więc nie ustał efekt zachęty. Dlatego pracodawcy nadal przysługiwać będzie miesięczne dofinansowanie do jego wynagrodzenia. Gdyby z treści kolejnego orzeczenia w żaden sposób nie wynikało, że w okresie od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia do dnia wydania kolejnego osoba ta była niepełnosprawna, wówczas spełnienie efektu zachęty ustałoby z dniem upływu ważności poprzedniego orzeczenia. Natomiast kolejne orzeczenie o niepełnosprawności nie uprawniałoby pracodawcy do otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia tego pracownika. W takim wypadku pracownik musiałby stać się nowo zatrudnionym pracownikiem niepełnosprawnym, z zatrudnieniem którego pracodawca musiałby ponownie ustalić efekt zachęty.

Z powyższego wynika, że bez wykazania efektu zachęty pracodawca prowadzący działalność gospodarczą nie może otrzymać miesięcznego dofinansowania. Dotyczy to również sytuacji, w której pracodawca utworzy nowe stanowisko pracy, lecz ze względu na brak wzrostu netto zatrudnienia ogółem oraz osób niepełnosprawnych nie wykazuje efektu zachęty. W tej sytuacji nie ma możliwości spełnienia efektu zachęty metodą jakościową, ponieważ byłoby to zupełnie nowe stanowisko pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

Zakładanie firmy - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60